Nhóm trẻ 24 – 36 tháng triển khai nhiều hoạt động chào xuân 2019